top of page

Yr Hyn a Wnawn

Mae Nant-y-Bryniau yn gyfleuster addysgol sy'n darparu addysg a chefnogaeth i'r bobl ifanc sy'n cael eu derbyn i Uned Gwasanaeth Pobl Ifanc Gogledd Cymru (GPIGC), ac i Barcud, y Tîm Cefnogi Cymunedol Dwys, y ddau yn haen 4 o'r  GIMPG.  Rydym yn gweithio yn partneriaeth agos gyda'r ddau dîm; cynorthwyo i ddiwallu anghenion cleifion o bob rhan o Ogledd Cymru a dderbynnir i'r gwasanaethau oherwydd eu hanghenion iechyd meddwl.

Mae Nant-y-Bryniau yn cael ei redeg gan Awdurdod Addysg Lleol Conwy ar ran yr holl adrannau unedol ar draws gogledd y wlad. Rydym wedi ein lleoli mewn cyfleuster pwrpasol gerllaw ward cleifion mewnol GPIGC ar dir prydferth Ysbyty Abergele.

Mae pobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl difrifol a chymhleth yn cael eu derbyn i GPIGC am gyfnod o driniaeth therapiwtig dwys breswyl. Yn ystod arhosiad disgyblion yn yr uned, maent yn mynychu Canolfan Addysg Nant-y-Bryniau. Mae pobl ifanc sy’n cael eu derbyn i Barcud yn seiliedig yn y gymuned ond yn defnyddio darpariaeth Nant-y-Bryniau naill ai drwy fynychu ein grŵp addysgu Barcud yn Abergele hyd at bum prynhawn yr wythnos neu cânt eu cefnogi yn eu hardal leol i gysylltu â’u hysgol/coleg presennol neu i nodi posibiliadau ar gyfer y dyfodol gyda mynediad at Gyrfa Cymru a darparwyr eraill.

Ein Nodau

Y rhai mewn addysg:

  • Cysylltu â darparwyr addysg presennol i barhau â’r llwybr addysg sefydledig

  • Parhau ag ymrwymiadau cwricwlaidd mor agos â phosibl

  • Cynllunio a chefnogi ailintegreiddio llwyddiannus i ddarpariaeth addysg ysgol, coleg neu addysg amgen

Y rhai nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant:

  • Darparu profiad addysg dilys ac ystyrlon sy'n briodol i anghenion unigol

  • Nodi cyfleoedd posibl ar gyfer y camau nesaf ar gyfer addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth

Mae Canolfan Addysg Nant-y-Bryniau yn rhan annatod o Wasanaeth Pobl Ifanc Gogledd Cymru (GPIGC) ar gyrion Abergele.

bottom of page